Koučink

Mgr. Andrea Považanová

Kouč životní rovnováhy & Kouč manažerů

Co je to koučink?

Nedávno jsem slyšela od svého nově příchozího klienta z řad executivních manažerů tuto větu: "Mít svého psychologa zní téměř jako neslušné slovo, ale mít svého osobního kouče působí ve firmě sexy".Velmi netradiční pojetí koučinku mě srdečně rozesmálo a přivedlo mě na myšlenku ještě více poukázat na pravou podstatu a specifika tohoto oboru v oblasti výkonu a rozvoje osobnosti a také připomenout, že kouč nerovná se psycholog. Kouč je partner a průvodce ve změně.

Koučink (coaching) je krátkodobé či dlouhodobé partnerství (klient - kouč), které je založeno na důvěře a jehož cílem je, aby se Vám dařilo lépe.

Úkolem kouče je klientovi aktivně naslouchat a klást takzvané "silné otázky". Během několika podnětných rozhovorů, v délce 60 minut, opakujících se po 1-2 týdnech, dochází k odstranění vnitřních bariér koučovaného, tak aby co nejefektivněji využíval svůj vnitřní potenciál a byl spokojenější a úspěšnější.

V čem může koučink pomoci?

V osobním živote je koučink vhodný téměř na jakoukoliv oblast života. Nejčastěji se na mě obrací klienti s Tématy jako jsou vztahy, kariéra, změna v čemkoliv, sebedůvěra.

KOUČINK ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY 

Příklady témat klientů,  kteří u mě poptávají  koučink v oblasti Osobního života:

 • Chci se zorientovat v tom, co dál ve svém pracovním nebo osobním životě
 • Rodinná a partnerská témata
 • Potřeba času pro sebe
 • Finanční svoboda
 • Chci svůj život prožívat více v klidu beze stresu
 • Návrat do pracovního procesu po mateřské dovolené
 • Skloubení mateřství a kariéry
 • Manažerky a návrat po mateřské dovolené
 • Chci změnu
 • Jsem ke změně přinucen okolnost
 • Obavy, Strachy, neschopnost se rozhodnout
 • Máme nějaký úkol,cíl,sen a sami nejsme schopni se do toho pustit
 • Nízké sebevědomí
 • Příprava na pracovní pohovor
 • Obava z veřejného projevu - mluvení před lidmi (jednotlivcem i před skupinou)

 

V pracovním životě je koučink vysoce efektivní v oblastech jako je například vedení týmů, předcházení a zvládání konfliktních situací, koučování v kariérních postupech, docílení většího úspěchu ve své pracovní pozici. Velmi často pracuji s klienty na tématu OBAVA Z VEŘEJNÉHO PROJEVU (prezentace, mluvení před větším množství lidí..), výsledky se dostavují rychle a jsou vynikající !

 

MANAŽERSKÝ KOUČINK

Nejčastější témata manažerů, kteří ke mě přicházejí z vlastní iniciativy na koučink

 • Nepříjemné pocity při prezentacích a poradách
 • Pocit chaosu a nesystematičnosti svého „systému“
 • Problematické vztahy s kolegy, podřízenými
 • Ujasnění si postupu v konkrétním projektu a řešení průběžných situací s tím spojených
 • „Nic nestíhám“
 • Zbavení se nejistoty v rozhodování
 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Pocit, že se necítí dostatečně realizováni
 • Obhájení si svého názoru v souladu s firemním systémem
 • Chtějí se zdokonalovat
 • Pocit, že namají dostatečně dobré hodnocení ze strany svého nadřízeného
 • Situace po výpovědi
 • Příprava na výběrové řízení
 • Obava, abych uspěl ve výběrovém řízení
 • Kariérní změny – Vědět co chci, za jakých podmínek a jak toho dosáhnout
 • Příprava na klíčové situace ( prezentace, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení, reorganizace)
 • Nástup do nové pracovní pozice
 • Průběžná podpora v pracovním i osobním životě

 

Nejčastější témata zadavatelů,  kteří u mě poptávají absolvování koučinku pro své klíčové manažery.

 

 • Silný manažerský potenciál s nízkou schopností sebeprozasení
 • Posílení manažerských kompetencí
 • Změna pozice v rámci reorganizace (nutnost změny přístupu k bývalým kolegům, kteří se stali podřízenými)
 • Sebevědomí a posílení osobnostních prvků
 • Zvýšení efektivity  vedení podřízených (důraz na komunikaci, motivaci, kontrolu, spolupráci, důvěru, konflikty na pracovišti)
 • Příprava na klíčové situace (prezentace, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení, reorganizace)
 • Zvládání stresových situací
 • Procesy rozhodování
 • Neuspokojivé vztahy s ostatními zaměstnanci – v linii kolegů, nadřízených, podřízených (např. na základě 360°zpětné vazby nebo AC, DC)
 • Vedení porad a prezentace
 • Objevení silných stránek manažera a jejich maximální rozvinutí
 • Orientace v rámci konkrétního projektu (např. nastavení Cílů, priority, timemanagement, kontrola, měření)
 • Efektivní Time management
 • Maximalizace potenciálu manažera v rámci - Motivace ostatních, Rozhodování, delegování, Prezentačních dovedností, zvládání kolizních situací, sebeřízení a řízení přímých podřízených
 • Schopnost dát jasnou a efektivní zpětnou vazbu
 • Maximalizace schopností, které vedou k plnění hospodářských výsledků firmy
 • Rozvoj osobnosti manažera tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál, zkušenosti a znalosti k naplňování průběžných cílů společnosti.
 • Rychlé zorientování se v procesu změny
 • Osvojení si Koučovacího manažerského přístupu (výkonostní model GROW) – viz kurzy

Komu je koučink určen?

Koučink je vhodný pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti , řeší problémy v práci či  osobním životě, stojí před úkolem na který nechce být sám, má potřebu se rozvíjet, nebo hledá směr kudy se momentálně vydat.

Jak jste se dostala ke koučinku?

V roce 2000 jsem se zúčastnila specifického výcviku pro kouče v oblasti osobního růstu. Ten mě přesvědčil o síle podvědomí, respektive bloků v našem podvědomí, které ovlivňují náš život teď a tady. To byl pro mě začátek a důležitý zlom v poznání, že si můžeme vlastním přičiněním vytvářet do určité míry (a ta míra je z mého pohledu velmi zásadní) život takový, jaký jsme si vždy přáli. Nezbytným předpokladem je ovšem chtít a také převzít plnou zodpovědnost za své rozhodování a za své činy. Můj život nabral od té doby zcela jiný směr. Koučink je podle mě úžasná metoda k realizaci svých snů.

Tato osobní zkušenost mě na tolik nadchla, že jsem začala aktivně studovat koučovací techniky a současně je každodenně uplatňovat ve svém životě, manažerské praxi, rodině. Deset let studia, praxe a hlavně zpětná vazba mých klientů, kteří mi svěřili svou důvěru a dali mi možnost je doprovázet na cestě za jejich vysněnými cíly, mě utvrzuje stále více o tom, že změnit lze téměř vše. Základem mé práce je práce na sobě, nikoliv na svém okolí. Pokud přenastavíme dosavadní nefunkční vzorce uvažování a chování u sebe, automaticky měníme pozitivně i své okolí, řešíme zdánlivě neřešitelné věci.

Na co se zaměřujete ve svém přístupu ke koučinku?

Na rovnováhu. Jsem přesvědčená, že vybalancování energie, kterou vkládáme do čehokoliv je klíčem k vyrovnanosti. Obecně ke mě přicházejí lidé všech profesí, věkových kategorií i životních zkušeností. Mají konkrétní problémy nebo chtějí třeba „jen“ svůj život více prožívat. Za tím vším se skrývá mnoho souvislostí, ale jedno mají všichni společné, chtějí měnit svůj život k lepšímu.

Rozlišuji dvě základní oblasti, se kterými se na mě klienti obracejí, je to pracovní sféra a osobní. Samozřejmě velmi často se ukazuje, že vše souvisí se vším a mám obrovskou radost, když mi pak klienti sdělují, jak jim sezení pomohlo v mnoha oblastech jejich života, nejenom v té jedné, která se zdála být tou původně klíčovou. Někdy mají jen pocit, že něco nefunguje, přesně neví co a nevědí jak na to, jindy je to konkrétní problém na pracovišti , ve vztahu, nebo i zdraví. Co za tím opravdu je, rozkrýváme až na sezení. Často vzniká mezi mnou a mými klienty dlouhodobý vztah, je to o důvěře a vůli na sobě pracovat. Samozřejmě mě zajímá jak se jim dále daří a jak se cítí.

Jak s klientem pracujete? (Co ho čeká?)

Troufám si říci, že empatie, zájem o klienta a partnerství jsou základní atributy, které mě v mé práci vedou. Pracuji s jednotlivci. Teoreticky vycházím z práce světově uznávaných koučů jako je John Whitmor nebo Timothy Gallwey. Techniky kombinuji s poznatky, které jsem za uplynulých deset let nasbírala z mnoha koučinkových výcviků, ale také z mých pracovních zkušeností.

V rámci takzvané koučovací šipky ho čeká něco jako hledání cíle, mapování reality, zvážení možností, akční kroky a tak dále... v realitě to vypadá tak, že se nejprve naladím na klienta a zvážím, co v první chvíli potřebuje, zda přiběhl na poslední chvíli z jednání a je myšlenkama ještě úplně jinde nebo například u nově příchozích vycítím obavy, že bychom se mohli dotknout citlivého místa. Takže se nejprve při každém setkání snažím navodit atmosféru klidu, bezpečí a důvěry (někdy pomůže krátká odlehčená neformální konverzace, šálek čaje, dechové cvičení, relaxační technika nebo správně vybraná hudba). Jsou však i klienti, kteří už ve dveřích hlásí na čem chtějí pracovat a jsou zcela připraveni ihned začít. Samotné koučovací sezení trvá přibližně 90 minut a probíhá formou rozhovoru. Stručně řečeno já kladu tzv. silné otázky, přičemž klient se nad nimi zamýšlí, zjišťuje jaký konkrétní Cíl momentálně čí dlouhodobě má a co může udělat proto, aby ho dosáhl a jakým způsobem. Jsem průvodce, řešení nenabízím já, nachází ho klient sám, protože jen on podvědomě ví co je pro něj nejlepší. Jedno z mých oblíbených rčení říká: „Lépe si člověk pamatuje cestu po které jde sám, než tu po které ho vedou“.

Co je to metoda EFT?

  Pokud bych hledala synonymum pro tuto geniální metodu, nazvala bych ji „znovunalezený vnítřní klid“. EFT vychází z předpokladu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému. Pochází z anglického Emotional Freedom Techniques. EFT vzniklo z metody TFT Thoughts Field Therapy (Terapie Myšlenkových Polí), kterou vynalezl a rozvinul americký psycholog dr. Rogera Callahan. Volně přeloženo jde o soubor technik, které mají schopnost nás emočně osvobodit od negativních emocí. Pokud je to vhodné propojuji ve své práci koučink a metodu EFT. Společně se svými klienty tak dosahujeme 90% nastavených cílů.

Jak se projevují výsledky?

Říkám tomu „malé zázraky“. Například najednou do života vstupují dlouho očekávaní životní partneři, objeví se vysněná práce, manažerský svět přestává mít nádech stresu a boje a stává se z něj dobrodružství, které má jasné pozitivní výsledky, vedení týmů je radost a konflikty nenápadně přecházejí ve spolupráci či přátelství… je toho mnoho a mnoho a nelze zmínit všechny projevy. Jsou však veskrze pozitivní a posouvají ke spokojenějšímu žití i práci.

Příčinou nesrovnalostí v našem životě bývá ta nevědomá rovina. Porozuměním sebe sama a vztahům, které máme se svým okolím, najednou dokážeme nahlédnout do souvislostí, věci se přestávají jen tak dít, stáváme se aktivními aktéry svého života a tvoříme si realitu, se kterou jsme v souladu a spokojeni, najednou se chováme jinak, aniž se o to vědomě snažíme, stáváme se těmi, kdo skutečně řídí svůj vlastní život. Děje se to v podstatě ovládnutím svých vlastních mimovědomých vzorců chování, na základě kterých fungujeme, mnohé z těchto vzorců v našem každodenním životě nefungují tak, aby směřovali k naší spokojenosti a vlastně se pak ocitáme stále ve stejných nechtěných situacích ať děláme co děláme. Po koučování klient funguje „nově“, podle nových, jemu lépe vyhovujících vzorců chování, může se to jevit i jako jiný, nový přístup k životu (v pozitivním slova smyslu). Kdybych měla se všech cílů i subcílů zmínit jeden, který se prolíná všemi sezeními, řekla bych Cílem je „Být osobností“. S tím souvisí mnohé.

Kolikrát by měl koučink u Vás klient absolvovat?

Každý z nás je solitér. Praxe ukazuje, že proces minimálně šesti, ideálně deseti sezení je vysoce efektivní a má zásadní pozitivní přesah výsledků nejen v dané oblasti se kterou klient přichází, ale i v oblastech přidružených. Taková změna trvá přibližně tři měsíce a ze zkušenosti se projevuje jako trvalá.

Také je možné přijít na sezení jednou s konkrétním tématem, i tady se výsledek projeví. Většina mých zakázek je však žádána na deset sezení. Takový postup se dokáže velmi výrazně projevit v realitě.

Setkala jsem se samozřejmě i s případy, kdy po prvním pookřání a výrazném „aha efektu“ se klient domníval, že je úplně vše vyřešeno. Po delší časové odmlce jsme pak ovšem začínali téměř na začátku. Jinými slovy zvážíme-li skutečnost, že pokud příchozí klient žije podle svých zažitých podvědomých vzorců chování dvacet,třicet, čtyřicet, padesát a více let, nemůže očekávat, že po jednom sezení vše nehodící se do jeho obrazu světa vypátráme, přenastavíme a bude žít šťastně navždy. Je nutné také brát v potaz jak dalece je ochoten klient spolupracovat a jak rychle je schopen zmapovat kolik nastřádaných nefunkčních principů si vlastně přináší. Také ze zkušenosti vidím, že je velmi přínosné po 3 - 6 měsících prověřit pokrok - jestli se podařilo klientovi udržet si všechny jeho cíle, kterých během koučovacího procesu dosáhl,  kde se nachází a jaká je jeho aktuální situace.

Jak jsem zmínila, každá zakázka s mým klientem je jiná a každá je pro mě důležitá. Nabízím i několik krátkých telefonických či meilových konzultací mezi sezeními. Myslím, že je podstatné, aby měl klient pocit, že na své (ač pozitivní) změny není sám.

 Co byste ještě chtěla k tomuto tématu sdělit potenciálním klientům?

Velmi si vážím Vaší důvěry a Vaší odvahy se měnit. Pak snad jen mé oblíbené motto: “ Tancujte v životě svůj tanec a ne tanec těch druhých“.

 

Objednání

Objednat se můžete telefonicky na čísle 775 615 072 nebo adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace vedu osobně v prostorách mého studia viz fotogalerie.